---

Eşti aici

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual al C.N.A.I.R. S.A. este întocmit în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat anuala/rectificarile ulterioare, prevederile Ordinului ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia in vigoare la data intocmirii bugetului si orice alte acte normative in vigoare in anul bugetar respectiv, cu referire la intocmirea bugetului.

Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. se aproba prin Hotarâre a Guvernului initiata de Ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectarii politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si ulterior cu avizul Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), litera a) din Ordonata Guvernului nr. 26/21.08.2013.

Veniturile totale ale companiei sunt prevazute la cap. I din bugetul de venituri si cheltuieli si sunt formate din:

  • venituri din exploatare;
  • venituri financiare;

Cheltuielile totale sunt prevazute la cap. II din bugetul de venituri si cheltuieli si sunt formate din:

  • cheltuieli din exploatare – pentru administrare si functionare, întretinere si reparatii;
  • cheltuieli financiare – dobânzi la credite contractate în nume propriu si diferente de curs valutar;

Sursele de finantare a investitiilor, prevazute la cap. VIII în bugetul de venituri si cheltuieli, includ alocatiile de la bugetul de stat în anul pentru care se aproba bugetul si sunt formate din:

  • alocatii de la buget (cofinantare imprumuturi rambursabile, fonduri externe nerambursabile si confinantarea la acestea, tranferuri penru investitii aleagentilor economici cu capital de stat, rambursari de credite externe si plati de dobanzi la creditele externe)
  • alte surse (solduri initiale pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile, conform prevederilor legale)
  • surse proprii - amortizare
  • disponibil neutilizat din anii anteriori, rezultat din diferenta intre cheltuieli cu amortizarea cheltuielilor necorporale si corporale, realizate din venituri proprii, si venituri proprii efectiv utilizate pentru plati afarente investitiilor din surse proprii.

Cheltuielile pentru investitii sunt prevazute la cap. IX.

La capitolul X “Date de fundamentare” sunt înscrisi indicatori privind numarul mediu de personal si numarul prognozat de personal la finele anului, câstigul mediu lunar pe salariat, productivitatea muncii în unitati valorice, cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, plati restante si creante restante.