---

Eşti aici

 I) Baza Legala

In conformitate cu dispozitiile art. 46 (1) din Ordonata Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si modificarile ulterioare "Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv."

 (4) "Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului."

Conform prevederilor art. 52 (1) din aceiasi ordonanta, "Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere".

Art.1.8 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiior, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumuriłor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, specifica faptul ca acceptul administratorului drumului comporta doua faze:

  • acordul prealabíl - care se obtine la faza de proiectare;
  • autorizatia de amplasare si acces la drum - care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.

Conform prevederilor art. 47 (1), din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, cu modificarile si completarile ulterioare "Pentru evitarea congestionarii traficului in afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza trafic suplimentar la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintii asfaltice, in cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene si 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unittati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara activitatii economice."

 

Pentru nerespectarea prezentelor prevederi legale şi/ sau de autorizare se pot aplica amenzi si/ sau măsuri administrative, după cum urmează:

Art. 46, (2) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public pentru lucrările prevăzute la alin. (1) administratorul drumului notifică titularului autorizaţiei deconstruire să desfiinţeze lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului desfiinţează lucrările prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizaţiei de construire, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Prevederile alin. (2) privind desfiinţarea lucrărilor se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul prealabil şi/sau în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.”;

Art.53, (1) Căile de acces realizate în zona drumului deschis circulaţiei publice, fără avizul administratorului drumului sau fără respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasament şi acces, respectiv fără respectarea planului de situaţie aprobat, precum şi căile de acces neutilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.

(2) În caz contrar, administratorul drumului este abilitat să procedeze la blocarea accesului la drum, până la intrarea în legalitate, precum şi la desfiinţarea accesului la drum, deţinătorul accesului fiind obligat necondiţionat la plata cheltuielilor aferente.”

Art.61, (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează:

  • b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art.37, art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) şi (4), art. 47 alin. (1^1) şi (2), ale art. 48, 50, 52 şi art. 53 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice, iar în cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplică administratorului drumului sau executantului, după caz;

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA  SI/SAU EXECUTIA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE PENTRU CONSTRUCTII (inclusiv accese, refugii auto, parcari, depozite, hale, statii de distributie carburanti, fabrici, vulcanizari, spalatorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spatii comerciale, magazine, parcaje, locuinte, garaje, anexe gospodaresti, etc.).

1) Cerere de eliberare a acordului sau a autorizatiei;

2) Copie a Certificatului de Urbanism,  cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru lucrarile solicitate in cerere (obiective noi);

sau autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarilor (obiective existente)

* in cazul obiectivelor existente se va atasa si somatia pentru intrarea in legalitate primita din partea administratorului drumului;

3) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Naionale pe raza careia se executä lucrarea;

4) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutier;

5) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;

6) Copie a Certificatului unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice sau a celor fizice inmatriculate;

7) Copie a actelor de proprietate (sau contract inchiriere, compdat, locatiune, concesionare) pentru terenul pe care se executa lucrarea;

 8) Daca amplasamentul este pe un sector de drum in/sau in curs de reabilitare, sau in vecinatatea traseului unui drum viitor drum (autostrada, drum expres), se va obtine punctul de vedere al proiectantului si consultantului, privind modul in care terenul este sau nu afectat de lucrarile prevazute a se executa in cadrul viitorului proiect;

9) Proiectul tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare al lucrarii, din care sa rezulte:

-pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului in cadrul drumului national;

-descrierea sumarä a constructiilor din incinta (existente si proiectate), a activitätii ce urmeazä a se desfasura, cu implicatii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv)

-descrierea amenajarii accesului la drumul national, care se va realiza conform prevederilor Normativului 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice”:

 *racordare simpla la drumul national (in cazul obiectivelor amplasate intre indicatoarele de indicatoarele de intrare/iesire in/din localitate)

 * cu benzi de accelerare si decelerare,  (in cazul obiectivelor amplasate in afara indicatoarelor de intrare/iesire in/din localitate);

 * in cazul in care terenul a fost introdus prin P.U.Z., in intravilan, dar el nu se afla intre indicatoarele rutiere de intrare si iesire in/din localitate, amenajarea la drumul national se va realiza cu benzi suplimentare de circulatie, respectiv de accelerare si decelerare;

         - modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale in lungul drumului national, in zona accesului si in incinta;

- modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (semnalizarea verticală conform STAS 1848-1/2011  si semnalizarea orizontală, conform STAS 1848-7/2004) ;

- modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 din HG 525/1996);

 -detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national).

b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe care se va evidentia amplasamentul

            c) Plan de situatie la scara 1:500, original, in care se vor figura: 

- traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distantä de 100 m stanga-dreapta si vis-a-vis fata de pozitia kilometrica la care se doreste amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul national, la marginea platformei drumului national; (in cazul in care se prevede insula de separare a fluxurilor de circulatie aceasta trebuie sa fie din bordura denivelata si separata de partea carosabila prin marcaj de interzicere);

- amplasamentul constructiilor (existente si propuse), cu precizarea distantei fata de  axa si marginea partii carosabile a  drumului national;

- amplasamentul imprejmuirii, sal limitei de proprietate, distanta acestora fata de axa drumului national

- modul de organizare a circulatie (desfasurarea traficului) in incinta;

- spatiul desemnat pentru parcare, cu figurarea locurilor si dimensiunile acestora;

-semnalizarea verticala si orizontala aferenta accesului, care trebuie sa fie corelate.

 

   Solutia de amenajare la drumul national se va corela, daca este cazul cu cea de la obiectivele avizate in zona sau care sunt in curs de avizare (corelarea se va realiza si in intravilan, prin identificare la fata locului, daca nu exista situatia inregistrata a acceselor);

 

       d) - modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului naţional, în zona accesului şi în incintǎ;

e) Profile transversale, in dreptul accesului si al constructiilor cu specificarea  distantelor fata de axul drumului national;

        f) Detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national);

          g) Proiectul tehnic va fi intocmit, semnat si verificat de un inginer de specialitate  (inginer de drumuri), si vizat de un verificator proiecte drumuri atestat  M.L.P.A.T.;

          h) Verificatorul atestat M.L.PA.T. va intocmi un referat privind verificarea de calitate  la cerinta A4,B2,D2 a proiectului;

9) Alte avize de la unitati de proiectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentatia se depune in 3 exemplare in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise traficulul european.

Mentionam ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 158/1996, cu privire la emiterea acordurilor pentru documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti, competenta de avizare pentru drumurile nationale, altele decat cele europene este a Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri, subunitati subordonate Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.

Documentatiile pentru drumurile europene, se analizeaza in prealabil de catre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri.

 

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE AINSTALATIILOR (conducte de titei, gaze, apa, canalizare, cabluri telefonice, ełectrice, TV, fibra optica, stalpi)

           

1) Cerere tip;

2) Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente, pentru lucrarile solicitate in cerere;

3) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale de pe raza careia se executa lucrarea;

4) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutir, in cazul lucrarilor care presupun restrictii de circulatie;

5) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fiziceş

Copie a Certificatulul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice sau a celor fizice inmatriculate;

6) Proiect tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:

- pozitiile kilometrice si metrice (pe drumul national) ale inceputului si sfarsitului traseului paralel al cablului/conductei si ale subtraversarilor/ supratraversarilor drumului national;

- amplasamentul instalatiei in cadrul zonei drumului national (distante fata de  drumul national);

- descrierea sumara a modului de amplasare a instalatiei (cu referiri la modul de executie a santului de amplasare, de amplasare a stalpilor, de depozitare in timpul lucrarilor a pamantului rezultat din sapatura, a utilajelor, a materialelor si a uneltelor, de executie a subtraversarii/supratraversarii drumului national,  asigurarea circulatiei pietonilor in timpul lucrarilor, in cazul in care lucrarea se va realiza in localitate etc.);

- modul de refacere a zonelor afectate;

- modul de semnalizare a lucrarilor;

- durata de execuie a lucrarilor;

b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000).

c) Plan de situatie la scara 1:500, care sa cuprind traseul instalatiei in zona drumului, cu specificarea distantei fata de drumul national, precum si a pozitiior kilometrice si metrice pe drumul national ale inceputului sfáritului traseului instalatiei si a subtraversarilor/supratraversarilor;

d) Profile transversale, in dreptul subtraversarilor/supratraversarilor (cu specificarea adancimi sau inaltimii de amplasare a instalatiilor - fata de cota in ax a drumului national) si pentru amplasarea in paralel cu drumul national - pentru zonele specifice (cu specificarea distantei de amplasare fata de axul drumulul national);

Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cei care l-au intocmit si verificat.

7) Alte avize de la unitati de proiectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot  solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentatia va fi depusa in 3 exemplare.

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA  PANOURILOR PUBLICITARE  IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE

 

1) Cerere tip;

2)Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen valabílitate, eliberat de organele competente pentru amplasarea panoului publicitar;

3) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;

4) Copie a Certificatului de inmatriculare a societatii;

5) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale pe raza careia se executa lucrarea;

6) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutier;

7) Proiect tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:

- pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului panoului publicitar;

- descrierea amplasamentului si a panoului (forma‚ dimensiuni, materiale folosite, etc);

- detaliu de prindere a panoului;

- specificarea distantei de amplasare fata de axul drumului;

b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000).

c) Plan de situatie la scara 1:500, care sa cuprinda:

- drumul national si elementele sale;

- distanta panoului fata de axul si marginea drumului national sau fata de alte  elemente, specificarea pozitiei kilometrice etc.

d) Profil transversal in dreptul panoului, cu specificarea distantei fata de axul drumului national;

e) Detaliu de prindere a panoului;

f) macheta color a reclamei care se va afisa;

g) referatul privind verificarea de calitate la cerinta ”A” rezistenta si stabilitate, precum si calculul propriu-zis.

Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cel care l-a intocmit si verificat.

8) Alte avize de la unitati de prolectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot, solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentatia se va depune in 3 exemplare, in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise traficului european.

 

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA  SI/SAU EXECUTIA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE pentru planuri urbanistice zonale si de detaliu – constructii (inclusiv accese, refugii auto, parcari, depozite, hale, statii de distributie carburanti, fabrici, vulcanizari, spalatorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spatii comerciale, magazine, parcaje, locuinte, garaje, anexe gospodaresti, etc)

 

 

1. Cerere tip - original;

2. Certificat de urbanism valabil ;

3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea;

4. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru semnarea, depunerea sau ridicarea documentelor ;

5. Aviz/punct de vedere de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului ;

6. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - Direcţia Poliţiei Rutiere + copie a chitanţei de plată;

7. Proiect tehnic : 

I. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare - în original, care să cuprindă:

- situaţia existentă (descriere pe scurt) 

- pozitia kilometrică şi metrică a amplasamentului (acces) în cadrul drumului;

- elementele drumului naţional la poziţia kilometrică respectivă (nr. benzi, destinaţii, dimensiuni parte carosabilă, acostament, şanţ, trotuar, spaţiu verde, pantă, curbă, distanţe  de la ax la parapet, împrejmuiri, limita de proprietate, etc.) ;

- lucrări de artă existente în zona studiată - poduri, podeţe, ziduri de sprijin, etc.

- situaţia existentă – localitate sau nu, construcţii existente (distanţe faţă de axul drumului naţional), vecini stânga-dreapta pe 100 m si vis-a-vis de investitie (N, S, E, V);

- indicatoare rutiere existente şi marcaj,

- sistemul rutier existent pe drumul naţional pe sectorul studiat.

- situaţia propusă :

- intervalul de drum cu poziţiile kilometrice şi metrice ale amplasamentului în cadrul drumului naţional;

- se va specifica zona de intravilan existenta in lungul drumului national (pozitiile kilometrice de inceput si de sfarsit), si cea propusa pentru introducere in intravilan sau pentru care se solicita PUZ/PUD (pozitii kilometrice de inceput si de sfarsit);

- descrierea sumară a construcţiilor (care se menţin, la care se renunţă, care se propun) din incintă - amplasamentul şi distanţa de amplasare a construcţiilor şi a limitei de proprietate faţă de axul drumului naţional ;

- activitatea ce se desfăşoară sau urmează a se desfăşura în incintă, cu implicaţii asupra traficului rutier,

- traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri şi număr de autovehicule,

-descrierea amenajării accesului la drumul naţional, conform Normativulului AND 600/2010 (razele de racordare la drumul naţional, lungimea deschiderii accesului la drumul national, intrare, ieşire separate prin insulă denivelată, lăţimea intrării şi ieşirii,

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului naţional, în zona accesului şi în incintǎ;

- modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (indicatoare rutiere conform STAS 1848/1/2011);

- modul de asigurare a locurilor de parcare, (calcul conform anexei 5 la HG 525/1996), cu dimensiuni şi număr ;

- detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului naţional) si incinta.

 

II. Plan de situaţie scara 1:500 – in original, în care se vor figura:

- traseul existent al drumului national cu toate elementele sale,

- vecinii (accese şi construcţii existente) pe o distanţă de 100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poz. km a obiectivului,

- amenajarea accesului la drumul naţional la marginea platformei drumului naţional,  conform AND 600/2010

- amplasamentul construcţiilor (existente si propuse) – distanţa faţă de axul şi marginea părţii carosabile a drumului ;

- amplasamentul împrejmuirii, al limitei de proprietate, distanţa acestora faţă de axul drumul naţional;

- modul de organizare a circulaţiei (desfăşurarea traficului) în incintă;

- spaţiul destinat pentru parcare, cu figurarea locurilor si dimensiuni;

- semnalizarea rutieră aferentă investiţiei.

III. Plan de scurgere a apelor - scara 1:500;

IV. Sectiuni transversale

- în dreptul accesului (insulă denivelată) şi al construcţiilor,

- prin benzile suplimentare de circulaţie, cu specificarea distanţelor faţă de axul drumului naţional şi faţă de împrejmuire.

V. Detalii de sistem rutier pentru acces şi drum naţional.

8. Certificat de înregistrare (persoane juridice şi persoane fizice înmatriculate) sau act de identitate (persoane fizice) - copie;

9. Acte de proprietate (sau contract inchiriere, comodat, locaţiune, concesionare) pentru terenul pe care se execută lucrarea.

10. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – copie, pe care se va evidenţia amplasamentul.

 

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU  PLANURI URBANISTICE GENERALE

 

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism);

2. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale  pe raza căreia se execută lucrarea

3. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru depunerea, semnarea şi/sau ridicarea documentelor.

4. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - Direcţia Poliţiei Rutiere;

5. Proiect tehnic :

I. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare în original, care să cuprindă:

- situaţia existentă

- delimitarea intravilanului existent al localităţii/comunei, cu indicarea exactă a drumului sau a drumurilor naţionale care tranzitează localitatea, a poziţiilor kilometrice pe drumul naţional, a limitelor construibile existente ; teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita teritorial administrativă, cu poziţii kilometrice;

- situaţia proiectată :

- rezervare terenuri pentru dezvoltările viitoare ale drumului (cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament – sau conform punctelor de vedere ale proiectantilor lucrarilor de modernizare/largire a drumurilor nationale, şi cu respectarea conditiilor de vizibilitate pe drum),

- realizare drumuri paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele amplasate in zona drumului national si care sa debuseze în DN în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.Extinderea intravilanului in lungul drumului national se va realiza numai in conditiile amenajarii unor drumuri colectoare paralele cu drumurile nationale, care se debuseze in intersectii amenajate conform normativelor in vigoare. Drumurile colectoare respective se vor amenaja pe toata lungimea de extindere a intravilanului, atat  pe partea stanga cat si pe dreapta. 

            *In cazul in care nu sunt terenuri suficiente pentru realizarea drumurilor colectoare respective,  primaria poate extinde intravilanul localitatilor in lateral, iar pentru legatura cu drumurile nationale sa dezvolte o retea catenara de drumuri care vor debusa in acestea, in intersectii amenajate corespunzator.

- rezervare spaţii necesare pentru amplasarea în afara zonei de siguranţă a drumului naţional a utilităţilor, a staţiilor de transport în comun, a parcărilor, ş.a.

- pozitiile kilometrice ale tablelor indicatoare de localitate (intrare si iesire), cu menţionarea faptului că între tablele indicatoare se aplică regulile intravilanului (în special viteza de circulaţie).

- pozitiile kilometrice ale intersectiilor cu alte drumuri (nationale, judetene, comunale) şi cu specificarea propunerii spre modernizare sau nu a acestora,

- mentionarea zonei de intravilan propusă pentru introducere în intravilan (pozitii kilometrice de inceput si de sfarsit), corelată cu cea existentă;

- se va specifica zona de siguranta si de protectie a drumului national,

- în zonele construite,

- in zonele de intravilan existent, de extindere a intravilanului şi de extravilan;

- conform OG 43/1997, distanta de amplasare a împrejmuirilor situate de o parte si de alta a drumului naţional.

- la proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia. 

- conform OG 43/1997, art. 28 - amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.

 

II. Plan de situaţie la o scara convenabila – in original, care să cuprindă:

- traseul existent al drumului/lor naţional/e care tranziteaza localitatea (evidenţiere),

- pozitiile kilometrice pe drumul national ale limitelor : administrativa, intravilanului existent, intravilanului propus, drumurilor colectoare existente/ propuse.

- pozitiile kilometrice ale intersectiilor cu alte drumuri clasificate (nationale, judetene, comunale),

- pozitiile kilometrice ale intersectiilor care se propun a se moderniza si ale altor elemente legate de circulatie (drumuri ocolitoare, drumuri colectoare etc.).

III. Sectiuni transversale ale drumului national (din gard/constructie in gard/constructie) pentru :

- Intravilanul existent.

- Intravilanul propus.

- Extravilan.

Sectiunile se vor realiza pe sectoare caracteristice, separat pentru situatia existenta a zonei drumului national si separat pentru situatia propusa pentru zona drumului. Vor cuprinde drumul national si toate elementele sale constructive (carosabil, acostament, sant, taluz, trotuar, piste biciclisti, drumuri colectoare, zona utilitati etc.), precum si zonele drumului (zona de protectie, zona de siguranta, limita constructiilor).

Pentru zonele de extindere a intravilanului se vor rezerva spaţii pentru modernizarea drumului national, drumuri colectoare, trotuare, piste biciclişti, staţii mijloace transport în comun, zona utilitati etc..

7. Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului national.

 

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot solicita completarea documentatiei cu alte plese scrise sau desenate, de la caz la caz.

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITATII ACORDULUI PREALABIL pentru CONSTRUCŢII si INSTALAŢII 

 

1. Cerere în care se va menţiona motivul solicitării pentru prelungirea autorizaţiei/acordului şi în care se va menţiona dacă lucrările se vor executa în baza aceluiaşi proiect;

2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere sau autorizaţia de construire, valabilă, dacă aceasta s-a eliberat.

3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale __________________ pe raza căreia se execută lucrarea, cu viza de reconfirmare a situaţiei existente pe teren ;

4. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru depunerea, semnarea şi/sau ridicarea documentelor.

5. Copie act de identitate (persoane fizice) sau certificat de înregistrare (persoane juridice/fizice înmatriculate);

6. Acte de proprietate (sau contract inchiriere/comodat) pentru teren, dacă au apărut modificări.

7. Copia autorizaţiei / acordului a cărui valabilitate se doreşte a se prelungi, însoţită de planul vizat spre neschimbare.

 

 Reglementari in domeniul amplasarii diferitelor obiective in zona autostrazilor si a drumurilor nationale.

 - Ordonata Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr.158/1996 privind emiterea acordurilor MT la documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructillor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

- Normativul 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice”:

- Normativul privind proiectarea autostrázilor extraurbane PD 162-2002;

-Ordinul ministrului transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalipilor pentru instalatii si a pomilor in localitaile urbane si rurale;

-Ordinul ministrulul transporturilor nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale;

- Actul comun al Administratiei Nationale a Drumurilor nr. SCA 93/1404/27.02.1998 si al Inspectoratului General al Politiei, nr. 153149/27.02.1998, privind problemele care trebule tratate prin Planurile Urbanistice Generale;

- Ordinul comun ał ministrulul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 6107.01.2003 si al ministrului administratiei publice nr. 139/03/02/2003, privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficulul si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean;

- HG. nr. 36/1996 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la formele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice, cu modificarile ulterioare;

- O.G. nr.2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentulul generał de urbanism, repubłicata, modificata si completata ulterior;

- Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si compłetata ulterior;

- Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii, completata ulterior.

TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE ACORDURI SI AUTORIZATII DE AMPLASERE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI NATIONAL

 

Tarifele de eliberarea a acordurilor si a autorizatiilor de amplasare si/ sau de acces in zona drumului national sunt stabilite la Anexa nr.6 a Ordinului nr. 290/17.06.2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, cu modificarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.484/02.08.2013.

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA [euro]

A.

Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum

1

Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru obiective socio-economice şi reţele edilitare

tarif/document

30

2

Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, garaje racorduri apă, canal, electricitate, gaze etc.)

tarif/document

27

3.

Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice

tarif/document

130

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp

+0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar

4.

Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi juridice

tarif/document

80

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp

+0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar

5.

Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socioeconomice, reţele edilitare şi panouri publicitare

tarif/document

75

6.

Prelungirea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare

tarif/document

50

7.

Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare

tarif/document

30

Avize/acorduri pentru reţele edilitare noi şi existente:

8.1.

în afara zonei de siguranţă a drumului naţional

tarif/document

400

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.2.

pentru lucrări noi prin caseta tehnică în intravilan unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea zonei de siguranţă

tarif/document

200

+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.3.

modernizarea reţelei edilitare existente, în una dintre situaţiile:

 

150

a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj, fără afectarea zonei de siguranţă a drumului;

150

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin caseta tehnică

tarif/document

75

+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici fără afectarea zonei de siguranţă a drumului

tarif/document

300

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.4.

În situaţii speciale:

 

 

a) în ampriza drumului

tarif/document

800

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

b) zona de siguranţă

tarif/document

600

+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

9

Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive

tarif/document

10 euro/oră + 40 euro/km

10

Avize de amplasare şi consideraţii tehnice privind amplasarea unor obiective în zonă a viitoarelor trasee de drumuri naţionale şi autostrăzi

tarif/document

50

11

Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/autorizaţie de amplasare

tarif/document

10 

 

In conformitate cu prevederile Ordinului:

- art.2 “(3) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se aplica nediscriminatoriu, la acelasi nivel, pentru persoanele române si strane”;

 - art.3 “(5) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice si juridice române sau straine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

In conformitate cu prevederile Notei de aplicare a tarifelor de la anexa nr. 6 a Ordinului:

“4. Acordul si autorizatia de amplasare si de acces la drum se emit pentru o anumita functie a obiectivului. La schimbarea functiei sau a destinatiei, beneficiarul este obligat sa obtina aprobarea administratorului drumului pentru noua situatie.

5. Tarifele se percep persoanelor fizice si juridice care au obligatia de a solicita autorizatie.

 8. Persoanelor fizice care solicita avizul administratorului drumului pentru constructii de locuinte, garaje, racorduri la instalatiile de gaze, apa, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încaseaza o singura data suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizatiei.”

 

TARIFE PENTRU UTILIZAREA/OCUPAREA ZONEI DRUMULUI NATIONAL PRIN AMPLASAREA/AMENAJAREA DE CONSTRUCTII, ACCESE, INSTALKATII, PANOURI PUBLICITARE SAU ALTE ASEMENEA

Tarifele de eliberarea a acordurilor si a autorizatiilor de amplasare si/ sau de acces in zona drumului national sunt stabilite la Anexa nr.6 a Ordinului nr. 290/17.06.2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, cu modificarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.484/02.08.2013.

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA

B.

Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor

12.

Amplasare panou publicitar

drum european

tarif/m2/lună

3,09

drum naţional principal sau secundar

0,75

13.

Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare)

drum european

tarif/m2/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

0,45

autostradă

1,89

14.

Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele sau lungimi de trasee de canalizaţii devenite disponibile, care aparţin administratorului drumului, în zone adiacente

drum european

 

stabilit prin licitaţie

drum naţional principal sau secundar

tarif/m2/lună sau ml/lună

 

autostradă

   

15.

Locuri de parcare ce deservesc Obiective economice

drum european

tarif/m2/lună

0,83

drum naţional principal sau secundar

0,5

16.

Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spatii comerciale, show-room etc.)

drum european

tarif/m2/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

0,45

autostradă

1,89

C.

Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte

Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet

17.1.

subtraversare

 

tarif/ml/lună

0,43

17.2.

cablu subteran în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,43

sub partea carosabilă

0,56

în zona de siguranţă

0,21

17.3.

stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/buc./lună

1,26

în zona de siguranţă

0,98

17.4.

cablu aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,43

în zona de siguranţă

0,21

17.5.

pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

tarif/ml/lună

1,82

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

3,22

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare

18.1.

traversare aeriană

 

tarif/ml/lună

1,22

18.2.

subtraversare

 

tarif/ml/lună

0,84

18.3.

amplasare subterană în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

0,84

sub partea carosabilă

1,42

în zona de siguranţă

0,66

18.4.

amplasare aeriană în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif/ml/lună

3,3

în zona de siguranţă

2,35

18.5.

pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

tarif/ml/lună

8,47

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

13,17

In conformitate cu prevederile Ordinului:

- art.2 “(3) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se aplica nediscriminatoriu, la acelasi nivel, pentru persoanele române si strane”;

- art.3 “(5) Tarifele prevazute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice si juridice române sau straine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

          In conformitate cu prevederile Notei de aplicare a tarifelor de la anexa nr. 6 a Ordinului:

6.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerţului.

7.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor naţionale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile naţionale sau alte lucrări în zona de siguranţă.

9.Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.

10.Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.

11.Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel, suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate) a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.

 

 

SCUTIRI DE PLATA

Conform Notei de aplicare a tarifelor de la Anexa nr. 6 a Ordinului:

13.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.

14.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).